MR en OR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht en onafhankelijk orgaan dat zich binnen de school bezighoudt met de besluitvorming over beleid en functioneren van de school. De MR èn het bestuur hebben samen een gemeenschappelijk belang, namelijk een goede kwaliteit van het onderwijs in een efficiënte schoolorganisatie.

Goedkeuring

Bij tal van procedures moet de MR namens personeel, ouders en verzorgers goedkeuring geven aan zaken als de schoolgids, wervings- en selectieprocedures, etc. Mochten er vragen zijn dan kan de MR een antwoord geven of doorverwijzen naar een informatiebron. De medezeggenschapsraad (MR) van De Toonladder bestaat uit vier leden. Hiervan worden er twee gekozen uit en door het team en twee leden uit en door de ouders of verzorgers. De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn eenmaal herkiesbaar. De MR heeft een toegevoegde waarde voor school.

Contact met MR

Bij individuele problemen met een leerling nemen ouders als eerste contact op met de betreffende leerkracht of de directie. Voor ideeën, verbeteringen en visies over beleid van de school of andere onderwerpen houdt de MR zich aanbevolen. De medezeggenschapsraad is bereikbaar via school de mail: mr@toonladder.nl

Ouderraad

Aan De Toonladder is een Ouderraad (OR) verbonden. De OR biedt ondersteuning aan het team van de school bij festiviteiten en andere activiteiten. De OR bestaat uit ouders en verzorgers van kinderen die als leerling van De Toonladder staan ingeschreven.

Taken OR

In overleg met het team organiseert  zij o.a. het sinterklaas- en kerstfeest en verleent zij ondersteuning bij het organiseren van overige feesten en bijeenkomsten door de school.

Vergaderen

Leden van de OR komen zes maal per jaar samen voor een vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden de taken verdeeld voor de op handen zijnde festiviteiten en worden de eerder gehouden festiviteiten geëvalueerd.